midrasz

Lekcja na podstawie tekstu „Cyganie a Żydzi – co jest kaszer, a co magerdo”

Propozycja zajęć opublikowana w czasopiśmie „Midrasz” w numerze marcowym 2009 r. Autorką warsztatu jest Monika Koszyńska, artykuł napisał Adam Bartosz.

Warsztaty mogą być realizowane na lekcji wychowawczej, wiedzy o kulturze, WOS lub ścieżce regionalnej w szkole średniej. Przewidywany czas to 90 min.

Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

czytać ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy
wymienić kilka zasad, którymi kierują się polscy Żydzi i Romowie
empatycznie opisać uczucia osób, które czują się wyobcowane ze środowiska, w którym żyją
wyciągać wnioski dotyczące postaw i zachowań mniejszości romskiej i żydowskiej na przestrzeni ich dziejów w Polsce
podać argumenty uzasadniające zachowania prezentowane przez mniejszość żydowską i romską

Metody i formy pracy:

  • praca w parach
  • pogadanka nauczająca
  • drama
  • dyskusja sterowana
  • praca w grupach
  • analiza perspektyw

Scenariusz warsztatu dostępny jest na stronie internetowej miesięcznika Midrasz